• aA
  • Лавлах: 1800-1188
ЖИЛ:2020Улирал:

САНХҮҮГИЙН ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

 

2020 оны 03 сарын 31-ны өдөр                                                                                                                                                        (мян. төгрөгөөр)

Балансын зүйл

Хугацааны эхний үлдэгдэл

2020.03.31
1.

 ХӨРӨНГӨ

 

 
1.1.

 Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө

33,802,679

41,222,580
1.2.

 Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө

-

-
1.3.

 Хөрөнгө оруулалт

2,702,580

2,775,587
1.3.1

 Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт

-

-
1.4.

 Зээл (цэвэр дүнгээр)

41,129,724

36,993,913
1.4.1

 Хэвийн зээл

15,628,887

15,700,309
1.4.2

 Чанаргүй зээл

87,940,119

87,088,998
1.4.3

 Зээлийн хойшлогдсон төлбөр

(35,606)

(25,939)
1.4.4

 Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага

1,213,947

1,322,757
1.4.5

 Зээлийн эрсдэлийн сан

(67,894,880)

(67,092,030)
1.5.

 Дериватив санхүүгийн хөрөнгө

-

-
1.6.

 Бусад санхүүгийн хөрөнгө

11,877

6,705
1.7.

 Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө

554,794

635,321
1.8.

 Үндсэн хөрөнгө

12,622,054

12,424,039
1.9.

 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө

-

-
1.10.

 Борлуулах зориулалттай хөрөнгө

4,992,841

4,992,841
1.11.

 Биет бус хөрөнгө

10,101,955

10,072,998
1.12.

 Нийт хөрөнгийн дүн

105,918,504

109,123,983
2.

 ӨР ТӨЛБӨР

 

 
2.1.

 Харилцах

80,719,140

87,260,964
2.2.

 Хадгаламж

94,368,403

95,630,472
2.3.

 Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр

2,888,624

2,337,452
2.4.

 Бусад эх үүсвэр

1,928,155

1,894,691
2.5. 

Бусад өр төлбөр

11,696,358

10,472,944
 

Нийт өр төлбөрийн дүн

191,600,680

197,596,524
3.

 ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ

 

 
3.1.

 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө

35,130,001

35,130,001
3.2.

 Нэмж төлөгдсөн капитал

-

-
3.3.

 Халаасны хувьцаа

-

-
3.4.

 Дахин үнэлгээний нэмэгдэл

4,260,125

4,260,125
3.5.

 Хуримтлагдсан ашиг алдагдал

(125,072,301)

(127,862,666)
3.6.

 Бусад өөрийн хөрөнгө

-

-
3.7.

 Өөрийн хөрөнгийн дүн

(85,682,175)

(88,472,540)
4. ​

 Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн

105,918,504

109,123,983

 

Тэнцлийн гадуурх данс
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)               2,124,243             1,782,807


БАНКНЫ ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

 

Орлого , зардлын зүйл

Өмнөх үеийн дүн

2020.03.31

1.

Хүүгийн орлого

16,754,275

1,003,139

1.1

Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн

582,206

-

1.2

Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн

4,896,325

140,830

1.3

Үнэт цаасны

2,347,811

33,466

1.4

Зээлийн

8,927,932

828,843

1.5

Бусад хүүгийн орлого

-

-

2.

Хүүгийн зардал

23,147,628

3,660,273

2.1

Харилцахад төлсөн хүү

2,734,353

1,019,648

2.2

Хадгаламжинд төлсөн хүү

16,477,229

2,257,052

2.3

Зээлийн хүүгийн зардал

996,833

105,182

2.4

Үнэт цаасны хүүгийн зардал

2,837,434

272,103

2.5

Бусад хүүгийн зардал

101,779

6,289

3.

Хүүгийн цэвэр орлого

(6,393,353)

(2,657,134)

4.

Эрсдэлийн сангийн зардал

30,099,856

1,132,481

5.

Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого

(36,493,210)

(3,789,615)

6.

Бусад орлого

54,369,121

22,433,652

6.1

Хүүгийн бус орлого

51,100,718

20,472,271

6.1.1

Арилжааны орлого

377,179

6,897

6.1.2

Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого

48,621,788

20,155,495

6.1.3

Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого

2,101,751

309,879

6.1.4

Бусад хүүгийн бус орлого

-

-

6.2

Бусад орлого, олз

3,268,403

1,961,381

7.

Бусад зардал

86,982,118

21,430,511

7.1

Хүүгийн бус зардал

86,768,074

21,424,350

7.1.1

Бусад эрсдэлийн сангийн зардал

19,598,870

4,753

7.1.2

Арилжааны зардал

256,286

494

7.1.3

Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал

48,564,433

20,265,621

7.1.4

Хураамж, шимтгэлийн зардал

315,674

44,915

7.1.5

Үйл ажиллагааны бусад зардал

18,032,811

1,108,567

7.2

Бусад зардал, гарз

214,044

6,161

8.

Татварын өмнөх ашиг, алдагдал

(69,106,206)

(2,786,474)

9.

Орлогын татварын зардал

97,130

3,891

10.

Татварын дараах ашиг, алдагдал

(69,203,336)

(2,790,365)

11.

Бусад орлого

-

-

12.

Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн

(69,203,336)

(2,790,365)

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188