• aA
  • Лавлах: 1800-1188
ЖИЛ:2019Улирал:

САНХҮҮГИЙН ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

 

2019 оны 03 сарын 31-ний өдөр                                                                                                                                                      (мян. төгрөгөөр)

Балансын зүйл

Хугацааны эхний үлдэгдэл

2019.03.31

2019.05.03

1 .   ХӨРӨНГӨ  
1.1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө               48,751,053               91,117,116             113,079,368
1.2. Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө               40,011,233                             -                               -  
1.3. Хөрөнгө оруулалт               12,974,204                 8,468,525                 8,468,525
1.3.1  Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт                             -                               -                               -  
1.4. Зээл (цэвэр дүнгээр)             114,879,779             119,896,714             121,713,068
1.4.1 Хэвийн зээл                 54,685,302                 56,912,393                 58,431,760
1.4.2 Чанаргүй зээл                 69,862,469                 69,682,804                 68,835,147
1.4.3 Зээлийн хойшлогдсон төлбөр                      (52,129)                      (53,744)                      (55,350)
1.4.4 Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага                 15,334,784                 18,072,748                 18,911,217
1.4.5 Зээлийн эрсдэлийн сан                (45,003,442)                (44,749,497)                (44,355,085)
1.5. Дериватив санхүүгийн хөрөнгө                             -                               -                               -  
1.6. Бусад санхүүгийн хөрөнгө                 1,156,165                 1,718,889                 1,639,382
1.7. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө               26,419,292               20,183,175               19,667,707
1.8. Үндсэн хөрөнгө               12,999,014               12,877,951               12,815,404
1.9. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө                             -                               -                               -  
1.10. Борлуулах зориулалттай хөрөнгө                             -                   3,490,372                 4,992,841
1.11. Биет бус хөрөнгө               10,156,450               10,131,993               10,124,492
1.12. Нийт хөрөнгийн дүн             267,347,191             267,884,735             292,500,787
2 .   ӨР ТӨЛБӨР  
2.1. Харилцах                 28,958,265                 70,019,662                 73,079,509
2.2. Хадгаламж               150,101,676               129,315,782               125,750,029
2.3. Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр                 54,132,322                 45,223,041                 33,204,791
2.4. Бусад эх үүсвэр                 18,497,723                 15,499,487                 31,203,063
2.5. Бусад өр төлбөр                 13,010,039                 13,556,192                 12,659,795
    Нийт өр төлбөрийн дүн             264,700,024             273,614,165             275,897,187
3 .   ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ                 2,647,167               (5,729,429)               16,603,600
3.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө                 54,200,000                 54,200,000                 75,236,116
3.2. Нэмж төлөгдсөн капитал                             -                               -                               -  
3.3. Халаасны хувьцаа                             -                               -                               -  
3.4. Дахин үнэлгээний нэмэгдэл                   4,260,125                   4,260,125                   4,260,125
3.5. Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал                (55,812,958)                (64,189,554)                (62,892,640)
3.6. Бусад өөрийн хөрөнгө                             -                               -                               -  
3.7. Өөрийн хөрөнгийн дүн                 2,647,167               (5,729,429)               16,603,600
4 .    Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн             267,347,191             267,884,735             292,500,787

 

Тэнцлийн гадуурх данс
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)

6,893,330

           6,508,436            5,131,969


БАНКНЫ ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

 

Орлого , зардлын зүйл

Өмнөх үеийн дүн

2019.03.31 2019.05.03
1 . Хүүгийн орлого            24,159,907              5,952,044              8,223,944
1.1. Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн                   885,611                   174,675                   274,937
1.2. Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн                 3,122,236                1,362,544                1,871,253
1.3. Үнэт цаасны                2,897,349                   368,278                   621,208
1.4. Зээлийн              17,254,711                4,046,546                5,456,547
1.5. Бусад хүүгийн орлого                           -                             -                             -  
2 . Хүүгийн зардал            28,746,921              6,418,724              8,764,475
2.1. Харилцахад төлсөн хүү                1,943,007                   503,113                   716,800
2.2. Хадгаламжинд төлсөн хүү              22,944,469                5,064,254                6,717,048
2.3. Зээлийн хүүгийн зардал                1,066,626                   287,815                   334,037
2.4. Үнэт цаасны хүүгийн зардал                2,514,857                   522,361                   943,787
2.5. Бусад хүүгийн зардал                   277,962                    41,182                    52,803
3 . Хүүгийн цэвэр орлого             (4,587,014)               (466,680)               (540,530)
3 . Эрсдэлийн сангийн зардал              24,691,360                3,787,487                3,894,932
5 . Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого           (29,278,374)            (4,254,167)            (4,435,462)
4 . Бусад орлого            64,382,138            15,100,109            18,897,031
4.1. Хүүгийн бус орлого              64,365,216              14,554,656              17,800,889
4.1.1. Арилжааны орлого                   849,873                   107,225                   144,775
4.1.2. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого              61,265,159              13,899,785              16,870,319
4.1.3. Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого                2,250,185                   547,647                   785,794
4.1.4. Бусад хүүгийн бус орлого                           -                             -                             -  
4.2. Бусад орлого, олз                    16,921                   545,454                1,096,143
5 . Бусад зардал            70,082,815            19,166,532            21,485,245
5.1. Хүүгийн бус зардал              69,854,137              19,141,177              21,455,891
5.1.1. Бусад эрсдэлийн сангийн зардал                   946,852                3,630,051                2,265,237
5.1.2. Арилжааны зардал                   464,841                   153,768                   194,248
5.1.3. Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал              61,375,065              13,702,062              16,634,733
5.1.4. Хураамж, шимтгэлийн зардал                   338,876                    83,283                   114,697
5.1.5. Үйл ажиллагааны бусад зардал                6,728,502                1,572,013                2,246,976
5.2. Бусад зардал, гарз                   228,679                    25,355                    29,354
8 . Татварын өмнөх ашиг, алдагдал           (34,979,051)            (8,320,590)            (7,023,676)
9 . Орлогын татварын зардал                    16,846                           -                             -  
10 . Татварын дараах ашиг, алдагдал            (34,995,898)            (8,320,590)            (7,023,676)
11 . Бусад орлого                           -                             -                             -  
12 . Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн           (34,995,898)            (8,320,590)            (7,023,676)

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188