• aA
  • Лавлах: 1800-1188

 

/Мянган төгрөг/
    2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30
Үндсэн үзүүлэлтүүд Нийт зээл 184,264,661.6 193,081,106.9 175,537,265.5 177,529,606.8 163,089,295.8
Нийт актив 349,382,864.6 351,638,307.6 323,282,816.7 286,315,405.8 283,707,247.4
Нийт татан төвлөрүүлсэн эх үүсвэр 319,557,715.7 330,104,243.0 293,084,930.9 276,132,940.7 265,675,967.2
Хувьцаат капитал 35,130,000.0 35,130,000.0 35,130,000.0 46,840,000.0 54,200,000.0
Тайлант үеийн ашиг (8,276,428.7) (12,036,714.0) 157,110.4 (27,607,310.3) (28,118,495.1)
Өөрийн хөрөнгө 29,825,148.9 21,534,064.4 30,197,885.8 10,182,465.1 18,031,280.3
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт хангасан байдал ӨХ, эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа (>12%) 12.1% 12.13% 12.56% 4.82% 7.66%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа (>25%) 36.1% 35.20% 33.50% 32.97% 36.42%
Нэг зээлдэгчид олгосон зээл, ӨХ-д эзлэх хувь (<20%) 15.3% 15.98% 15.90% 51.85% 57.37%
Банкны нэг холбогдох этгээдэд олгосон зээлийн ӨХ-д эзлэх хувь (<5%) 4.5% 3.82% 4.59% 13.80% 10.21%
Банкны холбогдох этгээдэд олгосон нийт зээлийн ӨХ-д эзлэх хувь (<20%) 19.3% 14.52% 13.40% 44.68% 28.50%
Нийт гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа (<40%) 20.2% 2.20% -0.90% 12.56% 3.49%
Тухайн нэг гадаад валютын нээлттэй позици, ӨХ-ийн харьцаа (<15%) 14.9% 2.00% -0.60% 9.49% 3.06%

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188