• aA
  • Лавлах: 1800-1188
ЖИЛ:2016Улирал:

САНХҮҮГИЙН ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

 

2016 оны 1 улирал  (мян. төгрөгөөр)

Балансын зүйл

Хугацааны эхний үлдэгдэл

Хугацааны эцсийн үлдэгдэл

1. ХӨРӨНГӨ

 

 

1.1. Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө

  10,380,935.4

1,954,119.535

1.2. Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө

 15,184,049.9

27,892,160.56

1.3. Хөрөнгө оруулалт

 39,164,839.3

35,473,390.07

1.3.1. Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт

50,000.0

194,735.75

1.4. Зээл (цэвэр дүнгээр)

 115,169,936.8

119,510,975.81

1.4.1. Хэвийн зээл

 107,560,528.6

118,725,390.46

1.4.2. Чанаргүй зээл

 4,795,099.4

3,575,849.22

1.4.3. Зээлийн хойшлогдсон төлбөр

-

(19,337.49)

1.4.4. Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага

5,722,677.3

6,779,409.52

1.4.5. Зээлийн эрсдлийн сан

(2,908,368.6)

(2,770,926.39)

1.5. Дериватив санхүүгийн хөрөнгө

 668.0

-

1.6. Бусад санхүүгийн хөрөнгө

 1,487,648.8

10,286,281.08

1.7. Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө

17,507,967.4

24,807,147.52

1.8. Үндсэн хөрөнгө

14,368,469.8

14,856,238.49

1.9. Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө

0.00

0.00

1.10. Борлуулах зориулалттай хөрөнгө

0

0

1.11. Биет бус хөрөнгө

62,560.7

9,950,909.03

1.12. Нийт хөрөнгийн дүн

213,327,076.0

226,703,484.09

2. ӨР ТӨЛБӨР

 

 

2.1. Харилцах

19,063,925.5

15,189,826.34

2.2. Хадгаламж

 44,747,590.1

58,698,880.13

2.3. Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр

30,217,050.0

42,859,012.38

2.4. Бусад эх үүсвэр

 90,295,423.7

82,442,291.24

2.5. Бусад өр төлбөр

 3,408,976.7

2,655,247.04

Нийт өр төлбөрийн дүн

 187,732,966.1

201,845,257.12

3. ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ

 

 

3.1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө

 21,077,999.9

21,077,999.92

3.2. Нэмж төлөгдсөн капитал

 

 

3.3. Халаасны хувьцаа

 

 

3.4. Дахин үнэлгээний нэмэгдэл

 7,221,124.7

7,221,124.69

3.5. Хуримтлагдсан ашиг алдагдал

(2,705,014.7)

(2,604,588.99)

3.6. Бусад өөрийн хөрөнгө

 

(836,308.65)

3.7. Өөрийн хөрөнгийн дүн

25,594,109.9

24,858,226.97

4. Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн

 213,327,076.0

226,703,484.09


БАНКНЫ ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

 

 

Орлого , зардлын зүйл

Өмнөх үеийн дүн

Тайлант үеийн дүн

1

Хүүгийн орлого

16,861,280.3

4,742,738.26

1.1

Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн

 277,959.2

78,880.59

1.2

Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн

762,256.3

154,260.49

1.3

Үнэт цаасны

 1,031,676.9

336,485.74

1.4

Зээлийн

14,789,387.9

4,173,111.44

1.5

Бусад хүүгийн орлого

0.00

-

2

Хүүгийн зардал

12,322,050.7

3,773,324.76

2.1

Харилцахад төлсөн хүү

 1,779,229.2

171,330.16

2.2

Хадгаламжинд төлсөн хүү

6,151,109.0

2,387,339.21

2.3

Зээлийн хүүгийн зардал

 3,312,181.6

747,942.96

2.4

Үнэт цаасны хүүгийн зардал

948,240.6

466,712.43

2.5

Бусад хүүгийн зардал

131,290.3

-

3

Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)]

4,539,229.6

969,413.50

4

Эрсдэлийн сангийн зардал

2,095,457.4

102,407.52

5

Эрсдлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)]

2,443,772.2

867,005.98

6

Бусад орлого

16,623,597.5

10,484,195.28

6.1

Хүүгийн бус орлого

16,023,031.7

10,148,789.46

6.1.1

Арилжааны орлого

 1,108,759.0

616,543.11

6.1.2

Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого

 13,764,957.1

9,191,932.37

6.1.3

Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого

1,149,315.6

340,313.98

6.1.4

Бусад хүүгийн бус орлого

-

-

6.2

Бусад орлого, олз

600,565.9

335,405.82

7

Бусад зардал

 20,607,864.1

11,172,706.17

7.1

Хүүгийн бус зардал

20,607,864.1

11,149,540.71

7.1.1

Бусад эрсдлийн сангийн зардал

-

4,228.94

7.1.2

Арилжааны зардал

730,949.0

514,158.84

7.1.3

Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал

14,093,896.4

9,278,357.92

7.1.4

Хураамж, шимтгэлийн зардал

82,997.2

26,438.42

7.1.5

Үйл ажиллагааны бусад зардал

 5,700,021.5

1,326,356.58

7.2

Бусад зардал, гарз

-

23,165.46

8

Татварын өмнөх ашиг, алдагдал [(5)+(6)-(7)]

(1,540,494.4)

178,495.09

9

Орлогын татварын зардал

 

 

10

Татварын дараах ашиг, алдагдал [(8)-(9)]

(1,540,494.4)

178,495.09

11

Бусад орлого

 

 

12

Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн [(10)+(11)]

(1,540,494.4)

178,495.09

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188