• aA
  • Лавлах: 1800-1188
ЖИЛ:2015Улирал:

 САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

(мян. төгрөгөөр)

Үзүүлэлт

2015 оны 1 улирал аудитлагдаагүй

Актив

 

Бэлэн мөнгө болон Төв банкинд байршуулсан хөрөнгө

17,187,245.2

Бусад банкинд байршуулсан хөрөнгө

14,487,327.0

Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт болон үнэт цаас 

6,151,149.5

Зээл (цэвэр)

93,275,749.6

Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө (цэвэр)

6,467,170.0

Үндсэн хөрөнгө ба биет бус хөрөнгө 

7,423,313.3

Бусад актив

14,056,264.8

Нийт актив

159,048,219.4

 

 

Пассив

 

Харилцах,хадгаламжийн данс

77,088,825.4

Санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр

32,466,403.2

Бусад эх үүсвэр

33,352,192.2

Бусад пассив

707,349.7

Нийт пассив

 143,614,770.5

 

 

Хувьцаат капитал

16,373,581.2

Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)

 (1,333,370.0)

Тайлант хугацааны ашиг (алдагдал)

 393,237.7

Өөрийн хөрөнгө

15,433,448.9

Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгийн дүн

  159,048,219.4ОРЛОГО, ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

(мян. төгрөгөөр)

Үзүүлэлт

2015 оны 1 улирал аудитлагдаагүй

Хүүгийн орлого

3,276,612.3

Хүүгийн зардал

(2,369,095.6)

Цэвэр хүүгийн орлого

907,516.7

Хүүгийн бус орлого

230,332.2

Хүүгийн бус зардал

(888,859.8)

Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)

248,989.1

Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого

415,347.8

Үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал

(4,455.6)

Эрсдлийн сан  байгуулахаас өмнөх ашиг (алдагдал)

659,881.3

Болзошгүй эрсдлийн сан болон үнэлгээний хасагдуулгын зардал

(266,643.6)

Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)

393,237.7

 Орлогын албан татвар

  

Цэвэр ашиг (алдагдал)

393,237.7

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188