• aA
  • Лавлах: 1800-1188
ЖИЛ:2014Улирал:

(мян. төгрөгөөр)

 

2014 оны 1 улирал аудитлагдаагүй

Бэлэн мөнгө болон төв банкинд байршуулсан хөрөнгө

5,989,310.0

Бусад банкинд байршуулсан хөрөнгө

5,595,411.9

Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт болон үнэт цаас

26,238,865.7

Зээл /цэвэр/

65,209,572.6

ӨБҮХХ

336,042.2

Үндсэн ба биет бус хөрөнгө /цэвэр/

7,636,096.1

Бусад актив цэвэр

3,104,900.5

Нийт актив

114,110,199.0

Харилцах, хадгаламжийн данс

44,488,054.9

Санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр

38,826,192.0

Бусад эх үүсвэр

16,973,496.3

Бусад пассив

480,787.2

Нийт пассив

100,768,530.4

Хувьцаат капитал

16,373,581.2

Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал

(1,929,739.6)

Тайлант хугацааны ашиг

(1,102,173.0)

Өөрийн хөрөнгө

13,341,668.6

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188