• aA

Шалгуур үзүүлэлтүүд

 

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүд 2016.09.30  2016.12.31 2017.03.31 2017.06.30
Байвал зохих Биелэлт Байвал зохих Биелэлт Байвал зохих Биелэлт Байвал зохих Биелэлт
1 Өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 12% 12% 12.13%

12% (14%**)

17.3%  12% (14%**) 15.1% 12% (14%**) 12.5%
2 1-р зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа > 9% 9% 9.02% 9% 14.1% 9% 12.1% 9% 9.6%
3 Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа > 25% 25% 25.80% 25% 28.2% 25% 26.7% 25% 29.8%
4 Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (Нэгж валютаар) 15% 0.2% 15% 1.1% 15% -13.7% 15% 1.6%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (Нийт) 40% 0.6% 40% 1.9% 40% -14.8% 40% 3.2%

 


БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД (НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД)-Д ОЛГОСОН ЗЭЭЛ БОЛОН ЗЭЭЛТЭЙ АДИЛТГАН ТООЦОХ БУСАД АКТИВ ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

2017 оны 06-р сарын 30 байдлаар

                                                                                                                                   (Мянган төгрөгөөр)

Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн Өөрийн хөрөнгөнд эзлэх хувь
1.  Банкны холбогдох нэг этгээд (Нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй)
1.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч Зээл 1,236,968.9 4.1%
1.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл 196,151.0 0.6%
1.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 1,106,644.9 3.6%
2. Банкны нийт холбогдох этгээд (Нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)
2.1. Банкны нийт хувьцаа эзэмшигч Зээл 1,590,275.5 5.2%
2.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтнууд Зээл 601,076.6 2.0%
2.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 3,368,292.3 11.0%

 

Байвал зохих

 

2017.06.30
 

 

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188