• aA

Шалгуур үзүүлэлтүүд

 

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүд Байвал зохих 2016.12.31 2017.03.31 2017.06.30 2017.09.30
Биелэлт Биелэлт Биелэлт Биелэлт
1 Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >9% 14.1% 12.1% 9.6% 9.14%
2 Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа  >12% 17.3% 15.1% 12.5% 12.06%
3 Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт  >25% 28.2% 26.7% 29.8% 36.10%
4 Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (Нэгж валютаар) <±15% 1.1% -13.7% 1.6% 14.90%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (Нийт) <±40% 1.9% -14.8% 3.2% 20.20%

 


БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД (НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД)-Д ОЛГОСОН ЗЭЭЛ БОЛОН ЗЭЭЛТЭЙ АДИЛТГАН ТООЦОХ БУСАД АКТИВ ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

2017 оны 09-р сарын 30 байдлаар                                                                                                                               (сая төгрөгөөр)

Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн Өөрийн хөрөнгөнд эзлэх хувь
1.  Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй)
1.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч Зээл 1,340.7 4.5%
1.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл 191.0 0.6%
1.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 1,003.7 3.4%
2. Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)
2.1. Банкны нийт хувьцаа эзэмшигчид Зээл 1,600.7 5.4%
2.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтнууд Зээл 604.8 2.0%
2.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 3,561.5 11.9%

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188