• aA

Шалгуур үзүүлэлтүүд

 

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүд 2016.06.30 2016.09.30  2016.12.31 2017.03.31
Байвал зохих Биелэлт Байвал зохих Биелэлт Байвал зохих Биелэлт Байвал зохих Биелэлт
1 Өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа > 12% 12% (14%**) 12.14% 12% 12.13% 9% 14.1% 9% 12.1%
2 1-р зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа > 9% 9% 9.03% 9% 9.02% 12% (14%**) 17.3% 12% (14%**) 15.1%
3 Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа > 25% 25% 26.70% 25% 25.80% 25% 28.2% 25% 26.7%
4 Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (Нэгж валютаар) 15% 11.5% 15% 0.2% 15% 1.1% 15% -13.7%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (Нийт) 40% 11.8% 40% 0.6% 40% 1.9% 40% -14.8%

 


БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД (НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД)-Д ОЛГОСОН ЗЭЭЛ БОЛОН ЗЭЭЛТЭЙ АДИЛТГАН ТООЦОХ БУСАД АКТИВ ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

2017 оны 03-р сарын 31 байдлаар

(Мянган төгрөгөөр)
Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн Өөрийн хөрөнгөнд эзлэх хуь
1.  Банкны холбогдох нэг этгээд (Нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй)
1.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч Зээл           1,675,829.4 4.5%
1.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл              170,000.0 0.5%
1.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл              1,457,768.9 3.9%
2. Банкны нийт холбогдох этгээд (Нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй)
2.1. Банкны нийт хувьцаа эзэмшигч Зээл           1,873,594.5 5.0%
2.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтнууд Зээл              499,399.1 1.3%
2.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл           4,191,220.5 11.3%

 

Байвал зохих

 

2017.03.31 

 

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188