• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Шалгуур үзүүлэлтүүд

 

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүд 2017.09.30 2017.12.31 2018.03.31 2018.06.30 2018.09.30 2018.12.31 2019.03.31 2019.05.03
Биелэлт Биелэлт Биелэлт Биелэлт Биелэлт Биелэлт Биелэлт Биелэлт
1 Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа 9.1% 9.2% 9.6% 3.3% 5.9% -0.7% -5.9% 7.3%
2 Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа 12.1% 12.1% 12.6% 4.8% 7.7% -0.7% -5.9% 9.8%
3 Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт  36.1% 35.2% 33.5% 33.0% 36.4% 32.7% 32.4% 42.4%
4 Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (Нэгж валютаар) 14.9% 2.0% -0.6% 9.5% 3.1% -14.5% 8.8% 2.6%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (Нийт) 20.2% 2.2% -0.9% 12.6% 3.5% -33.8% 8.8% 3.5%

 

 


БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД (НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД)-Д ОЛГОСОН ЗЭЭЛ БОЛОН ЗЭЭЛТЭЙ АДИЛТГАН ТООЦОХ БУСАД АКТИВ ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

2018 оны 12-р сарын 31 байдлаар                                                                                                                               (сая төгрөгөөр)

Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн Өөрийн хөрөнгөнд эзлэх хувь
1.  Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй)
1.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч Зээл 1,456.1 56.2%
1.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл 46.2 1.8%
1.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 51.3 2.0%
2. Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)
2.1. Банкны нийт хувьцаа эзэмшигчид Зээл 1,689.9  65.2%
2.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтнууд Зээл 113.2 4.4%
2.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл  1,164.9 45.0%

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188