• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Шалгуур үзүүлэлтүүд

 

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүд Байвал зохих 2017.09.30 2017.12.31 2018.03.31 2018.06.30 2018.09.30
Биелэлт Биелэлт Биелэлт Биелэлт Биелэлт
1 Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >9% 9.14% 9.21% 9.56% 3.28% 5.85%
2 Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа  >12% 12.06% 12.13% 12.56% 4.82% 7.66%
3 Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт  >25% 36.10% 35.20% 33.50% 33.00% 36.42%
4 Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (Нэгж валютаар) <±15% 14.90% 2.00% -0.60% 9.49% 3.06%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (Нийт) <±40% 20.20% 2.20% -0.90% 12.56% 3.49%

 


БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД (НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД)-Д ОЛГОСОН ЗЭЭЛ БОЛОН ЗЭЭЛТЭЙ АДИЛТГАН ТООЦОХ БУСАД АКТИВ ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

2018 оны 12-р сарын 31 байдлаар                                                                                                                               (сая төгрөгөөр)

Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн Өөрийн хөрөнгөнд эзлэх хувь
1.  Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй)
1.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч Зээл 1,456.1 56.2%
1.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл 46.2 1.8%
1.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 51.3 2.0%
2. Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)
2.1. Банкны нийт хувьцаа эзэмшигчид Зээл 1,689.9  65.2%
2.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтнууд Зээл 113.2 4.4%
2.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл  1,164.9 45.0%

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188