• aA
  • Лавлах: 1800-1188

 

 

Шалгуур үзүүлэлтүүд

 

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүд 2017.09.30 2017.12.31 2018.03.31 2018.06.30 2018.09.30 2018.12.31 2019.03.31 2019.05.03 2019.06.30 2019.09.30 2019.12.31 2020.03.31
Биелэлт Биелэлт Биелэлт Биелэлт Биелэлт Биелэлт Биелэлт Биелэлт Биелэлт Биелэлт Биелэлт Биелэлт
1 Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа 9.1% 9.2% 9.6% 3.3% 5.9% -0.7% -5.9% 7.3% -43.1% -41.8% -83.0% -78.6%
2 Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа 12.1% 12.1% 12.6% 4.8% 7.7% -0.7% -5.9% 9.8% -43.1% -41.8% -83.0% -78.6%
3 Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт  36.1% 35.2% 33.5% 33.0% 36.4% 32.7% 32.4% 42.4% 40.3% 26.1% 17.2% 20.4%
4 Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (Нэгж валютаар) 14.9% 2.0% -0.6% 9.5% 3.1% -14.5% 8.8% 2.6% -0.6% -5.7% 6.3% 9.8%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (Нийт) 20.2% 2.2% -0.9% 12.6% 3.5% -33.8% 8.8% 3.5% -0.7% -5.7% 7.8% 16.1%

 

 


БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД (НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД)-Д ОЛГОСОН ЗЭЭЛ БОЛОН ЗЭЭЛТЭЙ АДИЛТГАН ТООЦОХ БУСАД АКТИВ ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

2020 оны 03-р сарын 31 байдлаар                                                                                                                               (сая төгрөгөөр)

Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн Өөрийн хөрөнгөнд эзлэх хувь
1.  Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй)
1.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч Зээл 489.7 -0.55%
1.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл - 0.00%
1.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 1,307.5 -1.48%
2. Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)
2.1. Банкны нийт хувьцаа эзэмшигчид Зээл 780.2 -0.88%
2.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтнууд Зээл 139.6 -0.16%
2.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл  5,557.4 -6.28%

 

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188