• aA
 • Лавлах: 1800-1188

Тогтмол орлоготой аливаа иргэнд нийтийн болон амины орон сууц худалдан авахад нь санхүүжүүлэх зориулалттай олгож буй зээл юм.

 • Монгол улсын иргэн байх,
 • Зээл хүсэгч болон хамтран зээлдэгч нь банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл,хүүгийн аливаа өр, төлбөргүй байх,
 • Худалдан авах орон сууц нь чанарын шаардлага хангасан байх бөгөөд зөвхөн амьдран суух зориулалтаар ашиглах,
 • Тогтмол мөнгөн орлоготой байх бөгөөд өр, орлогын харьцаа 45 хувиас хэтрэхгүй байх /цалин, бизнесийн орлого г.м/,
 • Нэгээс доошгүй жил тогтвортой ажилласан эсвэл хувиараа бизнес эрхэлдэг байх,
 • Худалдан авах орон сууцны үнийн дүнгийн 30-аас доошгүй хувийг санхүүжүүлэх чадвартай.
Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа Урьдчилгаа төлбөр Зээлийн хүү /сарын/ Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа
Төгрөг Ам.доллар
   
УБ хотод оршин суугч иргэдэд 100 сая төгрөг хүртэл түүнтэй тэнцэх валют 15 жил хүртэл   30% хүртэл 1.95% 1.60% 3 сар хүртэл
  Нийт худалдан авах үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн дүнгээр тооцно 31-45% 1.80% 1.55%
Орон нутгийн иргэдэд 60 сая төгрөг хүртэл түүнтэй тэнцэх валют   46-60% 1.65% 1.40%

 

Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй орон сууцны Ипотекийн зээлийн нөхцөл: 

8 +/-1 хувийн хүүтэй орон сууцны зээл

Шинээр зээл авах

Дахин санхүүжилт хийх

Зээлийн нөхцөл

Хэмжээ

Худалдан авах орон сууцны үнийн 70 хувиас дээшгүй байх

Өмнөх орон сууцны ипотекийн зээлийн өрийн үлдэгдлээс ихгүй байх.

Хугацаа

360 хүртэл сар

Өмнөх зээлийн гэрээний хугацаа дуусах хүртэл

Хүү

8 +/- 1 хувь /Монголбанк инфляциас хамааруулан суурь хүүг улирал тутам өөрчилж болно/ Зээлдэгчид олгосон зээлийн хүү зээлийн хугацаанд тогтмол байна.

Урьдчилгаа

30%-иас доошгүй

Байхгүй

Шимтгэл хураамж

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл 0.5%

Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулсны шимтгэл зээлийн үлдэгдэл дүнгийн 0.8 %

 • Зээлийн өргөдөл /банкны маягтын дагуу/
 • Зээл хүсэгчийн анкет, 1% цээж зураг /банкны маягтаар бөглөх, хамтран зээлдэгчид мөн хамаарна/
 • Иргэний цахим үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /хамтран зээлдэгчид мөн хамаарна/
 • Гэрлэлтийн баталгааны хуулбар эсхүл хамтран зээлдэгчтэй хамааралтайг бусад нотлох баримт бичиг
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
 • Нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /хамтран зээлдэгчид мөн хамаарна/
 • Ажлын газрын тодорхойлолт /Үүнд: Овог нэр, албан тушаал, ажилласан жил, цалингийн хэмжээг тодорхой бичсэн байх/
 • Хөдөлмөрийн гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Өрхийн орлого тодорхойлох бусад баримтууд /түрээсийн гэрээ, хар дэвтэр г.м/
 • Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ эсвэл Орон сууц захиалгын гэрээний эх хувь
 • Худалдан авах орон сууцны өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Зээлийн барьцаанд тавих орон сууцны ЭХЭБГ-аас авсан барьцаанд байхгүй тухай лавлагаа

Орон сууцны зээлд хамрагдах боломжтой барилгын дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.


САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

Олон улсын виза картын урамшуулалт аянд нэгдээрэй.

Даатгалын зуучлалын үйлчилгээ

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188