• aA
  • Лавлах: 1800-1188

·         Тухайн бизнесийг 1 /Нэг/ жилээс доошгүй жил тасралтгүй, амжилттай эрхэлсэн
          туршлагатай, байгаль орчны холбогдох зөвшөөрөл болон үйл ажиллагаа эрхлэх
          тусгай зөвшөөрөлтэй байх;
·         Банктай гэрээ байгуулсан байгууллага, иргэний бүтээгдэхүүн үйлчилгээг
          сонгосон байх,
·         Шинэ эсвэл Монгол улсад ашиглагдаж байгаагүй хөрөнгө байх,
·         Монгол Улсын байгаль орчны тухай хууль, дүрэм, журам ба стандарт
          шаардлага хангасан байх,
·         Урьдчилгааг төлөх чадвартай байх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд Батлан даалт болон
          нэмэлт хөрөнгө барьцаалах боломжтой байх.
·         Бизнесийн орлогоор санхүүгийн тvрээсийн зээл, хүүгийн төлбөрийг төлөх чадвартай байх.
·         Банкны салбар байрлах газар зүйн бүсэд үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд банкаар
          борлуулалтын орлогыг төвлөрүүлдэг, гадаад, дотоод төлбөр тооцоогоо дамжуулан хийдэг
          байх эсвэл хийхийг зөвшөөрсөн байх,
·         Бусад төрлийн хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл, хүүгийн аливаа өр, төлбөргүй байх.


САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Гадаад гуйвуулга

Интернэт банк

ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн төслийн зээл

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188