• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Энэ нь аж ахуй нэгж, байгууллагууд сул чөлөөтэй  мөнгөн хөрөнгөө  банкинд байршуулж,  хүүний  орлого  олох зорилгоор  тодорхой  хугацаа заалгүйгээр  гэрээ байгуулсан мөнгөн хадгаламж юм.

Нөхцөл

Төгрөг 

Ам.доллар 

Евро 

Юань 

Доод үлдэгдэл 

Жилийн хүү

Сарын хүү

Жилийн хүү

Сарын хүү

Жилийн хүү

Сарын хүү

Жилийн хүү

Сарын хүү

3.00%

0.25%

2.5%

0.2%

1.32%

0.11%

1.2%

0.1%

10,000 төг

10 ам.доллар

10 евро

100 юань

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188