• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Энэ нь үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч иргэн, хуулийн этгээдэд эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилтэнд зориулан олгох зээл юм.

  • Зээл хүсэгч нь 6 /Зургаан/ сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан туршлагатай, байгаль орчны холбогдох зөвшөөрөл болон тухайн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх;
  • Зээл, хүүг эргүүлэн төлөх чадвартай, банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх,
  • Эргэлтийн хөрөнгийн зээлийн дээд хэмжээ нь зээл хүсч буй үеийн эргэлтийн хөрөнгийн 80 хувиас хэтрэхгүй байх,
  • Банкны салбар байрлах газар зүйн бүсэд үйл ажиллагаа явуулдаг байх бөгөөд банкаар борлуулалтын орлогыг төвлөрүүлэхийг зөвшөөрсөн байх,
  • Бусад төрлийн хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл, хүүгийн аливаа өр, төлбөргүй байх.

Зээлийн хэмжээ

Зээлийн хугацаа

Зээлийн хүү /сарын/

Төгрөг

Ам.доллар

Бизнесийн онцлог цар хүрээнээс шалтгаалж тооцно

36 сар хүртэл

1.9%-2.3%

1.4%-1.8%

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл

0.5% хүртэл 

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188