• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн үндсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор олгогдох
зээл юм.

·         Тухайн бизнесийг 1 /Нэг/ жилээс доошгүй жил тасралтгүй, амжилттай эрхэлсэн туршлагатай,
          байгаль орчны холбогдох зөвшөөрөл болон үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх;
·         Хөрөнгө оруулалтын нийт санхүүжилтийн 30 буюу түүнээс дээш хувийг өөрөө санхүүжүүлэх
          чадвартай байх.
·         Зээл, хүүг эргүүлэн төлөх чадвартай, банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх,
·         Банкны салбар байрлах газар зүйн бүсэд үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд банкаар
          борлуулалтын орлогыг төвлөрүүлдэг, гадаад, дотоод төлбөр тооцоогоо дамжуулан хийдэг
          байх эсвэл хийхийг зөвшөөрсөн байх,
·         Бусад төрлийн хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл, хүүгийн аливаа өр, төлбөргүй байх.


 

Зээлийн хэмжээ

Зээлийн хугацаа

Зээлийн хүү /сарын/

Төгрөг

Ам.доллар

Бизнесийн онцлог цар хүрээнээс шалтгаалж тооцно

60 сар хүртэл

1.8%-2.2%

1.3%-1.6%

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл

0.5% хүртэл

 

1.      Хуулийн этгээдийн зээл хүссэн өргөдөл /албан бланк, тамгатай/,
2.      Удирдах ажилтнуудын иргэний үнэмлэхний хуулбар, анкет, 1% цээж зураг,
3.      Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хувь,
4.      Зээл авах, хөрөнгө барьцаалах тухай хуулийн этгээдийн ТУЗ болон ХНХ-ийн
         протокол, шийдвэр,
5.      Үйлдвэрлэл, vйлчилгээ, худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл,
6.      Хуулийн этгээдийн болон бизнесийн үйл ажиллагааны товч танилцуулга,
7.      Бизнес төлөвлөгөө, төсөл,
8.      Аудит, татварын албаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, бусад орлого нотлох баримт,
9.      Зээлийн зарцуулалтыг баталгаажуулсан баримт бичиг, холбогдох гэрээ, хэлцэлүүд,
10.    Нийт санхүүжилтийн 30 буюу түүнээс дээш хувийг өөрөө санхүүжүүлэхтэй холбоотой
        нотлох баримт бичиг,
11.    Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, ЭХЭБГ-ийн лавлагаа,
12.    Барьцаа хөрөнгийн өмчлөгч, хамтран өмчлөгчийн нотариатаар гэрчлүүлсэн
         зөвшөөрөл, итгэмжлэл
13.    Батлан даагчтай тохиолдолд холбогдох баримт бичиг,
14.    Бусад банкнаас зээл авч байсан бол гэрээ болон дансны хуулга.

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188