• aA
 • Лавлах: 1800-1188

Агробизесийн чиглэлийн аж ахуйн нэгжүүдийн нэмүү өртгийн сүлжээ (НӨС)-г хөгжүүлэхэд хөрөнгө оруулснаар хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжин, ядуурлыг  бууруулахад хувь нэмэр оруулахад оршино.

Зээлийн хэмжээ

$150,000-$3,000,000 эсвэл түүнтэй тэнцэх төгрөг

Хугацаа

7 жил хүртэл

Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөх хугацаа

3 жил хүртэл

Зээлийн хүү (жилийн)

Төгрөгийн зээл 8%-с хэтрэхгүй
Ам.долларын зээл 7%-с хэтрэхгүй

 1. Түүхий эдийн боловсруулалтыг гүнзгийрүүлж, эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чиглэлрүү нэмүү өртөг шингээх, чанарыг дээшлүүлэх;

 2. Түншлэл хамтын ажиллагааг хөгжүүлснээр нэмүү өртгийг бий болгох;

 3. Экспортыг дэмжих, импортыг орлох үйлдвэрлэл;

 4. Бэлтгэн нийлүүлэлтийн сүлжээг хөгжүүлэх;

 5. Ажлын байр шинээр бий болгох;

 6. Байгаль орчинд ээлтэй үйлдвэрлэл явуулах;

 7. Нийгэм, жендерийн тэгш байдлыг хангасан байх.

 1. Зээл хүссэн өргөдөл;

 2. Загварын дагуу боловсруулсан төсөл;

 3. Компанийн гэрчилгээний хуулбар;

 4. Хуулийн дагуу баталгаажуулсан сүүлийн 3 жилийн санхүүгийн тайлан;

 5. Санхүүгийн тооцооллыг загварт өгсөн зааврын дагуу хийсэн байх;

 6. Төслийн хүрээнд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын тооцоо;

 7. Тоног төхөөрөмж, технологийн тодорхойлолт;

 8. Борлуулалт, зах зээлийн тооцоонд ашигласан судалгаа, гэрээний хувиуд;

 9. Байгаль орчны үнэлгээний дүгнэлт, тайлан;

 10. Бусад шаардлагатай баримт бичгүүд (шинээр барилга барих газрын зөвшөөрөл, химийн бодис импортлох зөвшөөрөл зэрэг үйл ажиллагаа эрхлэхэд заавал шаардагдах зөвшөөрөл, лиценз болон бусад баримтууд).

 11. Бусад


САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Гадаад гуйвуулга

ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн төслийн зээл

Интернэт банк

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188