• aA
 • Лавлах: 1800-1188

ҮХОБ байгууллагын харилцагчдадаа банкны баталгаа болон батлан даалтын бvх төрлийн vйлчилгээг үзүүлж байна. Үүнд:

 • Тендерийн баталгаа- тендерийн шалгаруулалтанд оролцогч байгууллагад гаргана

 • Гүйцэтгэлийн баталгаа – тендерт шалгарсан байгууллагад гаргана

 • Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа - тендерт шалгарсан байгууллагад гаргана

 • Бусад төрлийн төлбөрийн баталгаа

Дотоод баталгаа

Мөнгөн дүн /төгрөг/

 
Эрсдэлийн шимтгэл

0-10.0 сая төгрөг

10.0-100.0 сая төгрөг

100.0 саяас дээш төгрөг

Эх үүсвэртэй

Баталгаа
гаргах

Тендерийн баталгаа

20,000

40,000

100,000

Байхгүй

Гүйцэтгэлийн баталгаа

30,000

50,000

100,000

Төлбөрийн баталгаа

Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа

Баталгааны нөхцөлд өөрчлөлт оруулах

35,000

Эх үүсвэргүй

 
Баталгаа гаргах

Тендерийн баталгаа

20,000

40,000

100,000

Эрсдэлийн шимтгэл сарын 0.5% хүртэл

Гүйцэтгэлийн баталгаа

30,000

 
50,000

 
100,000

 

Эрсдэлийн шимтгэл сарын 1% хүртэл

Төлбөрийн баталгаа

Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа

Баталгааны нөхцөлд өөрчлөлт оруулах

35,000

                                                                         Хадгаламж барьцаалсан зээл

Төгрөг

Валют

Баталгаа гаргах

Тендерийн баталгаа

20,000

40,000

100,000

 

Хадгалам-жийн сарын хүү +0,5%

 
Хадгалам-жийн сарын хүү +0,35%

Гүйцэтгэлийн баталгаа

30,000

 
50,000

 
100,000

Төлбөрийн баталгаа

Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа

Баталгааны нөхцөлд өөрчлөлт оруулах

35,000

Гадаад баталгаа

             Мөнгөн дүн /төгрөг/

 
Эрсдэлийн шимтгэл

0-10.0 сая төгрөг

10.0-100.0 сая төгрөг

100.0 саяас дээш төгрөг

                                                      Эх үүсвэртэй

Гадаад баталгаа гаргалтын валютын төрөл

Төгрөгөөр гарах гадаад
 баталгаа

Ам.доллараар гарах гадаад баталгаа

 

Баталгаа
гаргах

Тендерийн баталгаа

0.2%, хамгийн багадаа
 150,000 төгрөг

0.2%, хамгийн багадаа
150 ам.доллар

Гүйцэтгэлийн баталгаа

Төлбөрийн баталгаа

Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа

Баталгааны дүн нэмэгдүүлэх /нэмэгдүүлсэн дүнгээс/

0.2%, хамгийн багадаа
50,000 төгрөг

0.2%, хамгийн багадаа
50 ам.доллар

Баталгааны нөхцөлд өөрчлөлт, засвар оруулах

40,000 төгрөг

40 ам.доллар

Баталгаа цуцлах

40,000 төгрөг

40 ам.доллар

Гадаадаас ирсэн баталгааг харилцагчид мэдэгдэх

25,000 төгрөг

25 ам.доллар

Гадаадын банкнаас ирсэн баталгааны нөхцөлд өөрчлөлт орсныг харилцагчид мэдэгдэх

10,000 төгрөг

10 ам.доллар

Гадаадын банкнаас ирсэн баталгааг цуцлах зөвшөөрлийг харилцагчийн хүсэлтээр цааш мэдэгдэх

25,000 төгрөг

25 ам.доллар

Гадаадын банкны баталгааг үндэслэн гадаад баталгааг гаргах

1.5%, хамгийн багадаа
150,000 төгрөг

1.5%, хамгийн багадаа
150 ам.доллар

Эх үүсвэргүй /гэрээгээр/

Гадаад баталгаа гаргалтын валютын төрөл

Төгрөгөөр гарах гадаад
 баталгаа

Ам.доллараар гарах гадаад баталгаа

 

 
Баталгаа
гаргах

Тендерийн баталгаа

 
0.2%, хамгийн багадаа
150,000 төгрөг

0.2%, хамгийн багадаа
150 ам.доллар

Эрсдэлийн шимтгэл сарын
1% хүртэл

Гүйцэтгэлийн баталгаа

Төлбөрийн баталгаа

Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа

Баталгааны дүн нэмэгдүүлэх /нэмэгдүүлсэн дүнгээс/

 
0.2%, хамгийн багадаа
50,000 төгрөг

0.2%, хамгийн багадаа
50 ам.доллар

Эрсдэлийн шимтгэл сарын
1% хүртэл

Баталгааны нөхцөлд өөрчлөлт, засвар оруулах

40,000 төгрөг

40 ам.доллар

 

Баталгаа цуцлах

40,000 төгрөг

40 ам.доллар

Гадаадаас ирсэн баталгааг харилцагчид мэдэгдэх

25,000 төгрөг

25 ам.доллар

Гадаадын банкнаас ирсэн баталгааны нөхцөлд өөрчлөлт орсныг харилцагчид мэдэгдэх

10,000 төгрөг

10 ам.доллар

Гадаадын банкнаас ирсэн баталгааг цуцлах зөвшөөрлийг харилцагчийн хүсэлтээр цааш мэдэгдэх

25,000 төгрөг

25 ам.доллар

Гадаадын банкны баталгааг үндэслэн гадаад баталгааг гаргах

1.5%, хамгийн багадаа
150,000 төгрөг

1.5%, хамгийн багадаа
150 ам.доллар

 

 • Баталгаа батлан даалт гаргуулахыг хүссэн өргөдөл

 • Үүргийн гүйцэтгэлийн үүргийг тодорхойлсон гэрээ

 • Тендерийн комиссоос зарласан тендерийн материал, оролцох эрхийн хамт

 • Аж ахуй нэгж, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

 • Байгууллагын дvрэм /нотариатаар баталгаажуулсан/

 • Санхүүгийн чадавхийг илтгэсэн баримтууд

 • Барьцаа хөрөнгийн жагсаалт, гэрчилгээ, эзэмшигчдийн зөвшөөрөл


САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Хадгаламжийн сертификат

Гадаад гуйвуулга

ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн төслийн зээл

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188